Ochrana osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je prísne regulované a podlieha režimu, ktorý stanovuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej len „GDPR“).

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

 

Osobné údaje dotknutej osoby bude spracovávať PEGAS J&M s.r.o., so sídlom Slovenská 7, Prešov 080 01 , IČO 46690077, zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  26100/P (ďalej len „PEGAS J&M“). PEGAS J&M  je možné kontaktovať na adrese prevádzky: Slovenská 7, Prešov 080 01.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 

PEGAS J&M spracúva osobné údaje dotknutej osoby na účely DORUČENIA TOVARU týkajúcich sa osobných, online a telefonických objednávok, ktorých súčasťou je aj spätná e-­‐ mailová a telefonická (prípadne osobná) komunikácia s dotknutými osobami.

Ďalšie spracovanie osobných údajov na účel archivácie, alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitnými predpismi a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom uvedeným vyššie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby poskytnutý PEGAS J&M na spracovanie osobných údajov na účely uvedené vyššie.

Zoznam spracovaných osobných údajov

PEGAS J&M môže spracovávať nasledovné osobné údaje dotknutej osoby: Meno, Priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa bydliska, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-­‐ mailová adresa.

Doba uchovávania osobných údajov

Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou, najviac však na dobu 5 rokov od poskytnutia osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov sprostredkovateľom a príjemcom

PEGAS J&M môže spracovaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Zverejnenie osobných údajov

PEGAS J&M osobné údaje dotknutej osoby nezverejňuje.

Informácia o povinnosti poskytovať osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

PEGAS J&M Prešov pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

Cezhraničný prenos osobných údajov dotknutej osoby

PEGAS J&M nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Bezpečnosť

Na zaistenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracovania a ochrany osobných údajov PEGAS J&M prijala primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby

V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR si dotknutá osoba môže uplatňovať nasledovné práva:

a) právo, aby jej boli poskytnuté nasledovné údaje: identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje, informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom kde boli sprístupnené,

b) právo, aby jej boli poskytnuté informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,

c) právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, právo získať prístup k jej spracovaným osobným údajom a právo, aby jej poskytovateľ predmetné osobné údaje poskytol, vrátane informácie o:

­‐ účele spracúvania osobných údajov,

­‐ kategórii spracúvaných osobných údajov,

­‐ identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

­‐ dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

­‐ práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

­‐ práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,

­‐ zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

  • ­‐ existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov,
  • ­‐ primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

d) právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,

e) právo na doplnenie neúplných osobných údajov,

f) právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz jej osobných údajov, ak

­‐ osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

­‐ dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

­‐ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov,

­‐ osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

­‐ je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo

­‐ sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,

g) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

­‐ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

­‐ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

‐ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku alebo

­‐ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

h) právo, získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, vrátane práva preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak,

‐ sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov 

­‐ spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,

i) právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,

j) právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,

k) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,

l) právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, pričom dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (dataprotection.gov.sk), na ktorý sa môže dotknutá osoba obrátiť za účelom zistenia, či došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov.

m) právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,

n) právo na to, aby jej bolo bez zbytočného odkladu oznámené porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,

 

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby voči PEGAS J&M alebo v prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov  prosím kontaktujte: 0907 933 301, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Platné od 25.5.2018

V Prešove 24.5.2018

Search